نام اثر :

هدایت کسب و کار به سمت اهداف توسعه پایدار

صاحب اثر :

گروه آموزشی کارنو

خلاصه توضیحات

توضیحات وارد نشده

نمونه فایل

نمونه ویس ثبت نشده

خرید اشتراک

توضیحات کامل

توضیحات وارد نشده

پروفایل

لیست من

خانه